Đề trộn

Ôn luyện - Thi thử > Đề trộn > Lớp 7

Chủ đề đã chọn

(*) Thí sinh được chọn tối đa 3 chủ đề

Chủ đề khác

Toán

Lớp 7

Phép tính số hữu tỉ
Chọn

Toán

Lớp 7

Tập hợp các số hữu tỉ. Biểu diễn thập phân của số hưu tỉ
Chọn

Toán

Lớp 7

Tính chất ba đường TT,PG, TT, ĐC của tam giác
Chọn

Toán

Lớp 7

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ. Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc
Chọn

Toán

Lớp 7

Số vô tỉ. Căn bậc hai số học.Số thực
Chọn

Toán

Lớp 7

Tam giác cân. Đường xiên đường vuông góc. Đường trung trực
Chọn

Toán

Lớp 7

Tập hợp các số thực.Giá trị tuyệt đối của một số thực. Làm tròn và ước lượng
Chọn

Toán

Lớp 7

Hai tam giác bằng nhau. Các trường hợp bằng nhau của tam giác
Chọn

Toán

Lớp 7

Tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằng nhau
Chọn

Toán

Lớp 7

Đại lương tỉ lệ nghịch, thuận
Chọn

Toán

Lớp 7

Tổng các góc của một tam giác. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác
Chọn

Toán

Lớp 7

Hình Hộp Chữ Nhật Và Lập Phương
Chọn

Toán

Lớp 7

Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến. Các phép tính của đa thức một biến
Chọn

Toán

Lớp 7

Biểu thức số. Biểu thức đại số
Chọn

Toán

Lớp 7

Thống kê và xác suất
Chọn

Tiếng Anh

Lớp 7

Unit 1 : Global 7 new
Chọn

Tiếng Anh

Lớp 7

Community Service
Chọn

Tiếng Anh

Lớp 7

Music and Art
Chọn

Tiếng Anh

Lớp 7

Hobbies
Chọn

Tiếng Anh

Lớp 7

Food and Drink
Chọn

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng