Novateen News – Ôn luyện thi vào 10 hiệu quả

Thông tin lớp ôn luyện thi

Cập nhật thông tin hàng này về các khóa ôn luyện thi vào 10 hiệu quả của Novateen. Thông qua đó cha mẹ sẽ nắm được sơ bộ nội dung buổi học của con em.

Thông tin về các hoạt động khác của Novateen