Lesson 2 – Unit 3 trang 20,21

Lesson 2 – Unit 3 trang 20,21

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

 

a) Where did you go on holiday, Phong?

I went to my hometown in Hoa Binh Province. 

b) How did you get there?          

I went by coach.                    

c) What about you, Tony? Where did you go?

I went back to Australia.       

d) How did you get there?     

I went by plane.                   

Tạm dịch:

a) Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ vậy Phong?  Mình đi về quê ở tỉnh Hòa Bình.

b) Bạn đến đó bằng cách nào? Mình đã đi bằng xe khách.

c) Còn bạn thì sao Tony? Bạn đã đi đâu? Mình đã trở về Úc.

d) Bạn đến đó bằng cách nào?  Mình đã đi bằng máy bay.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

a) How did you get there?     

I went by train.                   

b) How did you get there?        

I went by taxi.                     

c) How did you get there?         

I went by motobike.           

d) How did you get there?         

I went by underground.         

Tạm dịch:

a) Bạn đến đó bằng cách nào? Mình đã đi bằng tàu lửa.

b) Bạn đến đó bằng cách nào? Mình đã đi bằng tắc xi.

c) Bạn đến đó bằng cách nào?  Mình đã đi bằng xe máy.

d) Bạn đến đó bằng cách nào?  Mình đỡ đi bằng tàu điện ngầm.

3. Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về làm cách nào để đến nơi khác.

Where were you on holiday?

I was in…                             

Where did you go?                 

I went to…                             

How did you get there?             

I went by…                               

Tạm dịch:

Bạn ở đâu vào kỳ nghỉ? Tôi đã ở…

Bạn đã đi đâu? Tôi đã đi đến…

Bạn đến đó bằng cách nào? Tôi đến đó bằng…

4. Listen and write one word in each blank (Nghe và viết một từ vào mỗi khoảng trống)

Click tại đây để nghe:

1. Mai went to see her grandparents by____

2. Linda went to her hometown by _____

3. Nam went to the seaside by_____

4. Trung went to Da Nang by _____

Đáp án:

1. Mai went to see her grandparents by motorbike.

2. Linda went to her hometown by train.

3. Nam went to the seaside by taxi.

4. Trung went to Da Nang by plane.

Tạm dịch:

1. Mai đến thăm ông bà bằng xe máy.

2. Linda đã đến quê của cô ấy bằng Tàu lửa.

3. Nam đã đi đến bờ biển bằng tắc xi.

4. Trung đã đến Đà Nẵng bằng máy bay.

Audio script:

1. Hello. My name’s Mai. I live in Ha Noi, but my grandparents live in a village in Nam Dinh Province. Last weekend, we went to Nam Dinh by motorbike.

2. Hi. I’m Linda. My hometown is a small town in the north of England. I went there by train last holiday.

3. Hello, everyone. My name’s Nam. Last summer, I went to the seaside with my parents by taxi.

4. Hello. My name’s Trung. My hometown is Da Nang. Last month, I went there by plane.

5. Write about your last holiday (Viết về kỳ nghỉ vừa qua của em)

Sample:

1. I went to Nha Trang City.

2. I went by plane. 

3. I swam in the sea with my family.

4. Yes, I did.

Tạm dịch:

1. Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ vừa qua?

=> Tôi đã đi Thành phố Nha Trang.

2. Bạn đến đó bằng cách nào?

=> Tôi đã đến đó bằng máy bay.

3. Bạn đã làm gì ở đó?

=> Tôi đã bơi ở biển với gia đình mình.

4. Bạn có thích chuyến đi không?

=> Có, tôi có.

6. Let’s sing (Chúng ta cùng hát)

Click tại đây để nghe:

How did you get there?      

I went to by bus,               

I went to by bus to my hometown.      

I had fun,       

I had fun,      

All the way home.      

I went to by train,      

I went to by train to my hometown.     

I had fun,         

I had fun            

All the way home. 

Tạm dịch:

Bạn đến đó bằng cách nào?

Tôi đã đi bằng xe buýt,

Tôi đã đi bằng xe buýt Đến quê tôi.

Tôi đã rất vui,

Tôi đã rất vui,

Suốt đường về nhà.

Tôi đã đi bằng tàu lửa

Tôi đã đi bằng tàu lửa đến quê tôi.

Tôi đã rất vui,

Tôi đã rất vui,

Suốt đường về nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.