Lesson 1 – Unit 3 trang 18,19

Lesson 1 – Unit 3 trang 18,19

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

 

a) What did you do on your summer holiday, Peter?

I went on a trip with my family.

b) Where did you go?

I went to Ha Long Bay.

c) What was the trip like?

It was really nice.

d) What about you? Where did you go?

I went to Ho Chi Minh City.

Tạm dịch:

a) Bạn đã làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình vậy Peter? Mình đã đi du lịch cùng với gia đình mình.

b) Bạn đã đi đâu? Mình đã đi vịnh Hạ Long.

c) Chuyến đi thế nào? Nó thật sự tốt đẹp.

d) Còn bạn thì sao? Bạn đã đi đâu? Mình đã đi Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Point and say (Chỉ và đọc.)

Click tại đây để nghe:

a) Where did you go on holiday?

I went to Ha Long Bay. 

b) Where did you go on holiday?

I went to Phu Quoc Island.      

c) Where did you go on holiday?

I went to Hoi An Ancient Town. 

d) Where did you go on holiday?

I went to Hue Imperial City.   

Tạm dịch:

a) Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ? Tôi đã đi vịnh Hạ Long.

b) Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ? Tôi đã đi đảo Phú Quốc.

c) Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ? Tôi đã đi phố cổ Hội An.

d) Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ? Tôi đã đi cố đô Huế.

3. Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về kỳ nghỉ của bạn.

Where were you on holiday?

I was …

Where did you go?

I went to…

What was the trip like? It was…

Tạm dịch:

Bạn đã ở đâu vào kỳ nghỉ?

Tôi đã…

Bạn đã đi đâu?

Tôi đã đi đến…

Chuyến đi đó thế nào? Nó…

4. Listen and match (Nghe và nối)

Click tại đây để nghe:

Đáp án: 1.c      2.d         3.b        4.a

Audio script:

1. Mai: Where were you last weekend, Tom?

Tom: I was at the seaside.

Mai: Where did you go?

Tom: I went to Ha Long Bay.

2. Mai: What’s that?

Quan: It’s a photo of my trip last summer.

Mai: Where did you go, Quan?

Quan: I went to Hue Imperial City.

3. Mai: Where did you go last Sunday, Linda?

Linda: I went to Ha Noi.

Mai: Oh, that’s great.

4. Mai: Where did you go last month, Nam?

Nam: I went to Ho Chi Minh City.

Mai: Did you have a good time?

Nam: Yes, I did.

5. Read and match (Đọc và nối)

Đáp án: 1- c    2 – d    3 – a   4 – e   5 – b

Tạm dịch:

1- c Bạn đã ở đâu vào mùa hè năm ngoái/vừa qua?

Tôi đã ở tại bờ biển.

– d Bạn đã đi đâu?

Tôi đã đi đảo Phú Quốc.

3 – a Bạn đã làm gì?

Tôi đã đi bằng một chuyến đi thuyền.

4 – e Chuyến đi thế nào?

Nó tuyệt vời.

5 – b Đó là gì?

Đó là một tấm ảnh của chuyến du lịch của tôi.

6. Let’s play (Chúng ta cùng chơi)

Tìm một người nào đó mà…

Tìm một người nào đó mà đã đi đến bờ biển vào năm ngoái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *