Cấu trúc dạng bài Đọc hiểu trong đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn

Dạng bài Đọc – Hiểu là một trong những nội dung quan trọng trong cấu trúc đề thi THPT Quốc gia. Novateen sẽ đưa ra một số hướng dẫn về cấu trúc dạng bài Đọc hiểu để giúp các em học sinh các kỹ năng để hoàn thành tốt các câu hỏi Đọc – hiểu xuất hiện trong đề thi

  1. Cấu trúc dạng bài Đọc hiểu

Cấu trúc của một đề bài kiểm tra đánh giá năng lực đọc – hiểu như sau:

– Phần 1. Đưa ra một văn bản (văn bản văn học hoặc văn bản nhật dụng, văn xuôi hoặc thơ, có thể là một văn bản hoàn chỉnh hoặc một đoạn trích…).

– Phần 2. Đưa ra các câu hỏi theo các mức độ nhận thức từ thấp đến cao: từ Nhận biết – Thông hiểu  – Vận dụng – Vận dụng cao.

  1. Yêu cầu cơ bản của cấu trúc dạng bài Đọc hiểu trong kì thi THPT Quốc gia

– Nhận biết về kiểu (loại), phương thức biểu đạt, cách sử dụng từ ngữ, câu văn, hình ảnh, các biện pháp tu từ…

– Hiểu đặc điểm thể loại, phương thức biểu đạt, ý nghĩa của việc sử dụng từ ngữ, câu văn, hình ảnh, biện pháp tu từ.

– Hiểu nghĩa của một số từ trong văn bản.

– Khái quát được nội dung cơ bản của văn bản, đoạn văn.

– Bày tỏ suy nghĩ bằng một đoạn văn ngắn.

3. Những kiến thức cần có để thực hiện việc Đọc – hiểu văn bản

a. Kiến thức về từ

– Nắm vững các loại từ cơ bản: danh từ, động từ, tính từ, trợ từ, hư từ, thán từ, từ láy, từ ghép, từ thuần Việt, từ Hán – Việt…

– Hiểu được các loại nghĩa của từ: nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa gốc, nghĩa chuyển, nghĩa biểu niệm, nghĩa biểu thái…

b. Kiến thức về câu

– Các loại câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp.

– Các loại câu phân loại theo mục đích nói (trực tiếp, gián tiếp).

– Câu tỉnh lược, câu đặc biệt, câu khẳng định, câu phủ định, câu nghi vấn

c. Kiến thức về các biện pháp tu từ

– Tu từ về ngữ âm: điệp âm, điệp vần, điệp thanh, tạo âm hưởng và nhịp điệu cho câu…

– Tu từ về từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, tương phản, chơi chữ, nói giảm, nói tránh, thậm xưng…

– Tu từ về câu: lặp cú pháp, liệt kê, chêm xen, câu hỏi tu từ, đảo ngữ, đối, im lặng…

d. Kiến thức về văn bản

– Các loại văn bản.

– Các phương thức biểu đạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *