Các nước châu Á từ 1945 đến nay – Đề thi trắc nghiệm môn Sử THCS

de trac nghiem mon su

Novateen tiếp tục giới thiệu đến các teen đề thi trắc nghiệm môn Sử hết THCS. Chủ đề của đề thi lần này là Các nước châu Á từ năm 1945 đến nay.

Tình hình các nước châu Á từ 1945 đến nay

Câu 1. Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì ?

a. Các nước châu Á đã giành độc lập.

b. Các nước châu Á đã gia nhập ASEAN.

c. Các nước châu Á đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới.

d. Tất cả các câu trên.

Câu 2. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất gì ?

a. Một cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo.

b. Một cuộc cách mạng vô sản do giai cấp vô sản lãnh đạo.

c. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

d. Một cuộc nội chiến.

Câu 3. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949) đánh dấu Trung Quốc đã:

a. Hoàn thành công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

b. Hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

c. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

d. Chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Trung Quốc là nước ở Châu Á có nhiều biến động
Trung Quốc là nước ở Châu Á có nhiều biến động

Câu 4. Mười năm đầu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa (1949 – 1950),Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại gì?

a. Chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

b. Chống Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa.

c. Thi hành một chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa bình và thúc đẩy phong trào cáchmạng thế giới.

d. Quan hệ thân thiện với Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa khác.

Câu 5. Chủ trương nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau 1959 đã gây nên tìnhtrạng khủng hoảng và trì trệ của xã hội Trung Quốc?

a. Xây dựng “Công xã nhân dân”.

b. Thực hiện đường lối “Đại nhảy vọt”.

c. Thực hiện cuộc “Đại cách mạng hóa vô sản”.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 6. Thực chất của “Đại cách mạng văn hóa vô sản” (1966 – 1968) là gì? 

a. Để sửa chữa sai lầm.

b. Để xây dựng tư tưởng XHCN.

c. Để tranh chấp quyền lực.

d. Để xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước.

Đại cách mạng văn hóa ở Trung Quốc để lại hậu quả vô cùng to lớn
Đại cách mạng văn hóa ở Trung Quốc để lại hậu quả vô cùng to lớn

Câu 7. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc TrungQuốc có đặc điểm gì?

a. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.

b. Lấy phát triÓn kinh tế làm trọng tâm.

c. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.

d. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.

Câu 8. Từ sau 1987, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì mới so với trước?

a. Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa.

b. Kiên trì cải cách dân chủ nhân dân.

c. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

d. Thực hiện cải cách mở cửa.

Câu 9. Sau 20 năm cải cách mở cửa (1979 – 1998) nền kinh tế Trung Quốc đã:

a. Ổn định và phát triển mạnh.

b. Phát triÓn nhanh chóng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

c. Không ổn định và bị chững lại.

d. Bị cạnh tranh gay gắt.

Câu 10. Hãy nối các sự kiện ở cột B cho phù hợp với niên đại ở cột A.

de thi lich su het thcs

Xem thêm>>> Đề thi: Phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã  của hệ thống thuộc địa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *