Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b

Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b

Bài 15 (trang 51 SGK Toán 9 Tập 1): a) Vẽ đồ thị của các hàm số

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC (O là gốc tọa độ). Tứ giác OABC có phải là hình bình hành không? Vì sao ?

Lời giải:

a)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

– Với hàm số y = 2x: cho x = 1 => y = 2.1 = 2 ta được M(1; 2).

– Với hàm số y = 2x + 5:

    cho x = -2,5 => y = 2(-2,5) + 5 = 0 ta được E(-2,5; 0)

    cho x = 0 => y = 5 ta được B(0; 5)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b) Bốn đường thẳng đã cho cắt nhau tại các điểm O, A.

Vì đường thẳng y = 2x + 5 song song với đường thẳng y = 2x,

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

=> tứ giác OABC là hình bình hành (có hai cặp cạnh song song).

 Bài 16 (trang 51 SGK Toán 9 Tập 1): a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = x và y = 2x + 2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Gọi A là giao điểm của hai đồ thị nói trên, tìm tọa độ điểm A.

c) Vẽ qua điểm B(0; 2) một đường thẳng song song với trục Ox, cắt đường thẳng y = x tại điểm C. Tìm tọa độ điểm C rồi tính diện tích tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet)

Lời giải:

a) Vẽ đường thẳng qua O(0; 0) và điểm M(1; 1) được đồ thị hàm số y = x.

Vẽ đường thẳng qua B(0; 2) và A(-2; -2) được đồ thị hàm số y = 2x + 2.

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b) Hoành độ giao điểm của 2 đồ thị hàm số là nghiệm của phương trình:

        2x + 2 = x

=> x = -2 => y = -2

Suy ra tọa độ giao điểm là A(-2; -2).

c) Qua B(0; 2) vẽ đường thẳng song song với Ox, đường thẳng này có phương trình y = 2 và cắt đường thẳng y = x tại C.

– Tọa độ điểm C:

Hoành độ giao điểm của 2 đồ thị hàm số là nghiệm của phương trình:

    x = 2 => y = 2 => tọa độ C(2; 2)

– Tính diện tích tam giác ABC: (với BC là đáy, AE là chiều cao tương ứng với đáy BC)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *