Bài 3: Bảng lượng giác

Bài 3: Bảng lượng giác

Bài 18 (trang 83 SGK Toán 9 Tập 1): Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư):

a) sin 40o12′ ;             b) cos52o54′

c) tg63o36′ ;             d) cotg25o18′

Lời giải:

a) Dùng bảng lượng giác: sin 40o12′ ≈ 0,6455

– Cách nhấn máy tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b) cos52o54′ ≈ 0,6032

– Cách nhấn máy tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

c) tg63o36′ ≈ 2,0145

– Cách nhấn máy tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

d) cotg25o18′ ≈ 2,1155

– Cách nhấn máy tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(Lưu ý: Vì trong máy tính không có nút tính cotg nên ta phải tính tg trước rồi nhấn phím nghịch đảo.)

Bài 19 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x (làm tròn đến phút), biết rằng:

a) sin x = 0,2368 ;             b) cosx = 0,6224

c) tgx = 2,154 ;             d) cotgx = 3,251

Lời giải:

 

a) Dùng bảng lượng giác sinx = 0,2368 => x ≈ 13o42′

– Cách nhấn máy tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9b) x ≈ 51o31′

– Cách nhấn máy tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9c) x ≈ 65o6′

– Cách nhấn máy tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9d) x ≈ 17o6′

– Cách nhấn máy tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *