Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

a)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b) Điều kiện -5a ≥ 0 => a ≤ 0

c) Điều kiện 4 – a ≥ 0 => -a ≥ -4 = > a ≤ 4

d) Điều kiện 3a + 7 ≥ 0 => 3a ≥ -7

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 8 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(vì 2 – √3 > 0 do 2 = √4 mà √4 > √3)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(vì √11 – 3 > 0 do 3 = √9 mà √11 > √9)

c) 2√a2 = 2|a| = 2a với a ≥ 0

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(vì a < 2 nên 2 – a > 0)

Bài 9 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm x biết:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

a) √x2 = 7 ⇔ |x| = 7

⇔ x1 = 7 và x2 = -7

b) √x2 = |-8| ⇔ √x2 = 8

⇔ |x| = 8 ⇔ x1 = 8 và x2 = -8

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

⇔ |x| = 3 ⇔ x1 = 3 và x2 = -3

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

⇔ |3x| = 12 ⇔ |x| = 4

⇔ x1 = 4 và x2 = -4

 Bài 10 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Chứng minh:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

a) Ta có: VT = (√3 – 1)2 = (√3)2 – 2√3 + 1

        = 3 – 2√3 + 1 = 4 – 2√3 = VP

Vậy (√3 – 1)2 = 4 – 2√3 (đpcm)

b) Theo câu a) ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

= |√3 – 1| – √3 = √3 – 1 – √3

= -1 = VP (vì √3 – 1 > 0) (đpcm)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *